RODO

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz treścią art. 13 ust 1 i 2 (zwanym w dalszym ciągu niniejszej informacji rozporządzeniem RODO) przekazujemy informację w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

 1. Klub Sportów Walki TAE, Górki, ul. Nadrzeczna 21, 05-311 Dębe Wielkie przetwarza dane osobowe w związku uczestnictwem na zajęcia sportowe, zawody sportowe, obozy oraz wszelkie imprezy sportowe organizowane przez KSW TAE.
 2. Administratorem danych osobowych jest Prezes KSW TAE, Bartłomiej Turczyński.

Administrator danych informuje, że:

 1. Przetwarzanie przez KSW TAE dane osobowe osób uczestniczących lub mających zamiar uczestniczyć w zajęciach pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez KSW TAE. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez KSW TAE. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją uczestnictwa w zajęciach.
 3. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: bartlomiej.turczynski@wp.pl
 4. Dane osobowe:
  1. podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
  2. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do Klubu Sportów Walki TAE wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
  3. będą przechowywane, przez okres uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez KSW TAE, a także w czasie późniejszym, zgodnie z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
  4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,
  5. nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;
 5. Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO).

Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną) o:

 1. sprostowanie danych,
 2. usunięcie danych, ograniczenie przetwarzania – wiąże się to również z automatyczną rezygnacją uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez KSW-TAE
 3. dostęp do danych – informacje o przetwarzanych danych oraz o ich kopię
 4. przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO)
 1. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prze[osy prawa.